Οι τεχνικές των ποδιών μπορούν γενικά να διαιρεθούν σε keri-waza ( τεχνικές με σκοπό χτύπημα του στόχου και ταχύτατη επιστροφή) και σε  fumi-waza ( τεχνικές με σκοπό την κατά κάποιο τρόπο διάτρηση του στόχου. Χρησιμοποιώντας ειδικά μέρη του ποδιού με διάφορους τρόπους, εκτελούνται ειδικές μορφές τεχνικών των ποδιών.